ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Мисия и визия

ВИЗИЯ НА ДГ АЛЕН МАК

Утвърждаване на ДГ "АЛЕН МАК" като привлекателна и модерна детска градина, в която са създадени всички условия за съхраняване на детето и детството като ценност, и се осигурява равен шанс при постъпване в училище. ДГ "АЛЕН МАК" се стреми да се утвърди, като образователна институция с достойна позиция и значимост в системата на образованието в региона.

МИСИЯ НА ДГ АЛЕН МАК

В допълнение на така формулираната визия определяме мисията на ДГ "АЛЕН МАК" – да се превърне в място, където всяко дете се чувства щастливо, и получава квалифицирани грижи и образователна подготовка съобразно ДОИ, от висококвалифицирани педагози в благоприятна образователна среда.

Обща цел на организацията

Реализация на съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.