ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Документи за дейността на ДГ "Ален мак"

Всичко, което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа,
съм научил в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха,
където блести заветната диплома,
а там, в пясъчника на детската площадка,
в предучилищната група.
Робърт Фулам

Прикачени документи

Стратегия за развитие на ДГ "Ален мак" в периода 2023-2028 година
План за действие и финансиране на стратегията на ДГ "Ален мак" 2023-2028 година
Програмна система на ДГ "Ален мак" за учебната 2022/2023 г.
Мерки за повишаване на качеството на образование
Правилник за дейността на ДГ "Ален мак" за учебната 2022/2023 г.
Годишен план за дейността на ДГ "Ален мак" за учебната 2022/2023 г.
Годишен план за подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ "Ален мак"за учебната 2022/2023 г.
План за действие и финансиране по реализация на стратегията ДГ "Ален мак" 2020-2024г. за периода 2022-2024г."
Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на децата записани за задължително предучилищно образование за учебната 2022/2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи за учебната 2022/2023 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ "Ален мак" за учебната 2022/2023г.
Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Ален мак"за учебната 2022/2023 година
Правилник за дейността на ДГ "Ален мак"-гр.Трън за учебната 2021/2022
Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителна предучилищна възраст на ДГ АЛЕН МАК
Програма за предоставяне на равни възможности, и за приобщаване на деца от уязвими групи
Етичен кодекс на работещите с деца
Програмна система 2020-2021г.
Годишен план за дейността на Детска градина АЛЕН МАК гр.Трън за учебната 2020 / 2021 г.
Мерки за повишаване качеството на образование
Стратегия за развитие