ДГ "Ален Мак"

Детска градина в град Трън

Екипът на ДГ„АЛЕН МАК" работи по програмни системи „Аз съм в детската градина" и „Аз ще бъда ученик" за новата учебна година /предстоящата/ на „Моливко“ издателство „Изкуства" и „Слово“, съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Прилагането на тези системи отговарят на вижданията на педагогическия колектив за нови тенденции в предучилищното образование и внедряването на интерактивни методи на преподаване.

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак:Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак:

  • Яслена група - 1-3 години;
  • I група - 3-4 години;
  • Подготвителна група - 5 години;
  • Подготвителна група - 6 години.

В работата си сме възприели идеите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, европейските изисквания за предучилищно възпитание, указания на МОМН и РИО- София и иновационни разработки в областта на предучилищното възпитание и обучение.

Прием
Прием - ДГ Ален Мак - Трън
Групи
Групи - ДГ Ален Мак - Трън
ДОД
ДОД - ДГ Ален Мак - Трън
За родителите