ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Прием и отписване

Заявление за прием се подава от родителите на децата:

/1/ Чрез директора на детската градина;

/2/ Попълват заявление в ДГ на основание чл.28 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и към него се прилага:

- Копие от акт за раждане;

- На основание чл.4 ал.2 от Наредба 3 от 05.02.2007 год. за здравните изисквания към детските заведения се прилагат:

  • здравно-профилактична карта, здравен картон попълнен от личния лекар;
  • еднократни резултати /отрицателни/ от изследвания за патогенни-чревни бактерии и чревни паразити;
  • изследване на кръв и урина;
  • имунизационен статус;
  • контактна медицинска бележка.

Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания се приемат на място в детското заведение, съгласно нормативни документи.

Деца от ДГ „АЛЕН МАК” се отписват:

  1. По желание на родителите;
  2. При незаплащане на такса.

Родителите на децата, които посещават ДГ „АЛЕН МАК” заплащат такса по реда на Закона за местните данъци и такси и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от СО, Решение №894 2006 г., изм. И доп. с Решение №25 и №26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., в размер на 60 лева.

Ако се налага отсъствие на детето за деня родителят уведомява, лично или по телефона, до 8.30 ч.

Отсъствията и присъствията на децата се нанасят ежедневно в дневниците от учителите /заместниците/ в ДГ и в края на всеки месец се подават на специална бланка на ЗАС.

Сведенията за отсъствията и присъствията се нанасят от ЗАС в специалната програма за начисляване на таксите за месеца .

Не се заплаща такса за времето, в което детската градина/ясла или отделна група в ДГ не работи поради аварии, ремонти, карантини, и други обективини причини .Когато в детското заведение се провежда санитарно-хигиенни дейности.

Не се заплаща такса при отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документ.

Такса се заплаща с 50 % намаление за:

- Деца с един родител;

- Деца единият от родителите, на които е редовен студент и докторант.

За деца на многодетни родители таксата се заплаща с намаление: Първо- 50% и с 75% второ дете.

Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в друго детско заведение таксата за второто дете се заплаща с намаление- второто дете 50%.

Освобождаването от такса или заплащането ѝ в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите и подписване на декларация.

Таксите се заплащат от 10-то до 20-то число на следващия месец.