ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Организация на педагогоическия процес

Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

Организираните ситуации се планират и реализират в 52 учебни седмици.  Възпитателно-образователният процес се организира и осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Възпитателно-образователния процес се осъществява в следния общ за детската градина дневен режим:

Прием 07:30 часа
Утринно раздвижване 08:15 часа
Закуска 08:45 часа
Планирани ситуации 09:15 часа
Игри и други дейности в непланирани ситуации  
Разходки и игри на открито 10:45 часа
Обяд 12:00 часа
Сън 13:00 часа
Междинна закуска 15:30 часа
Игри и други дейности в непланирани ситуации, ДПУ 16:00 часа

 

Режимът за всяка  група се изготвя съобразно възрастовите особености и  се предоставя на вниманието на родителите.

Децата в ДГ „АЛЕН МАК" се социализират, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

/1/ Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
/2/ Техните права, свобода и сигурност;
/3/ Зачитане на достойнство, уважение и любов към детето;
/4/ Възпитание в дух на разбирателство и толерантност;
/5/ Приобщаване към националните традиции и културни ценности. 

Децата в ДГ „АЛЕН МАК" се социализират, възпитават и обучават в три възрастови групи и една яслена група.