ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.